Algemene voorwaarden
Wij van Shakaria Reizen hanteren de standaard reisvoorwaarden, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de reisbranche richtlijn 2015/2302/EU geformuleerd. Waar mogelijk wordt afgeweken is op deze pagina te lezen.
Op de website staat voor iedere reis het programma van dag tot dag beschreven in pdf-formaat. Bovendien staat er informatie over allerlei praktische zaken als vervoer, accommodatie, klimaat en visa. Deze informatie is onderdeel van de reisovereenkomst, wij gaan er vanuit dat de reisinformatie vóór boeking is gelezen.


Betalingsvoorwaarden
Binnen 10 dagen na de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van minimaal € 250,-- p.p. te zijn bijgeschreven. Uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum het restant van het totaal.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden indien vanwege medische redenen en familiale omstandigheden ( zie annuleringsvoorwaarden van Uw annuleringsverzekering ) niet aan de reis kan deelgenomen worden.
Tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling
Vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek 30% van het totaal
Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van het totaal
Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek 80% van het totaal
Vanaf 14 dagen voor vertrek 100% van het totaal
Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
Middels een goede annuleringsverzekering dekt u zich in tegen bovengenoemde annuleringskosten.

Uitvoering
We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van deze reizen mag hebben. Door de bestemmingen die wij aandoen hebben de reizen een avontuurlijk karakter. Dingen veranderen in de loop van het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een uitgave, die niet voorzien is. Ook kennen we niet alle hotelkamers van de hotels die tijdens de reis gebruikt worden en weten we soms niet van te voren in welke minibus of andere vormen van vervoer gereden gaat worden. Daarom kan het soms noodzakelijk zijn de reissom te verhogen t.g.v. extra kosten voor vervoerskosten, brandstoftoeslagen, heffingen of koerswisselingen. In principe kan ieder die gezond is aan onze reizen deelnemen, maar onze reizen zijn niet geschikt voor mensen die echte gezondheidsrisico’s hebben. Daarnaast is een positieve en flexibele instelling van belang: we reizen door landen met heel andere culturen. Leefomstandigheden, normen en waarden kunnen sterk afwijken van wat we gewend zijn. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn, dan je op grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdig, d.w.z. tijdens de reis weten aan de plaatselijke begeleiding.
Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse en Belgische rechtssysteem van toepassing

Ons bedrijf maakt gebruik van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Per factuur wordt hiervoor een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het fonds. Deze garantie houdt in dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van ) uw reissom terug krijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet, of niet volledig kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen, of indien wij u hierdoor moeten repatriëren.

Vanwege de corona maatregelingen is repatriëren voor eigen rekening en het reizen voor eigen risico.


Groepsgrootte

We reizen individueel, met partner of in clubverband, die door lokale reisbureaus worden uitgevoerd.     
Mocht de reis uiteindelijk niet doorgaan door annulatie dan vindt volledige restitutie plaats van alle betaalde gelden minus reeds gemaakte kosten voor reservering trein en ferry.

De andere reizen, zoals vermeld in o.a. reizen op maat worden als reisbemiddeling gezien. Ook individuele reizen en ook als koppel vallen hieronder.

Reisdocumenten en andere verplichte documenten

De reiziger dient tijdig in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. Bij de papieren van elke geboekte reis staat daarom een tijdpad vermeld. Daarin staat wanneer u wat dient aan te vragen en welke kopieën van documenten u aan ons dient door te sturen i.v.m. een goed verloop van de reis.
Voor alle reizen geldt; paspoort vereist, het moet na terugkomst in Nederland en Belgique nog zeker 6 maanden geldig zijn.

Voor deelnemers van de niet Nederlandse of Belgische nationaliteit moet extra aandacht worden betracht door betreffende reiziger om bij de betrokken instanties goed te informeren naar benodigde documenten en visa-eisen en de Corona maatregelingen in acht van de landen.

Visuminformatie en reisadvies wordt door de reisbemiddelaar verstrekt, maar dient altijd door de reiziger zelf bij de betreffende instanties te worden gecheckt.
Een goede reisverzekering en annuleringsverzekering zijn bij ShakariaReizen gewenst.

ShakariaReizen zal alles in het werk stellen om overmachtsituaties te vermijden, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van politieke onrust, oorlog en terrorisme, sluiting van landsgrenzen, weigering van visa, stakingen, weersomstandigheden, vertragingen van ferry’s en treinen en bussen.

ShakariaReizen is ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruik van enige door de reisbemiddelaar beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal ect.

Ook is ShakariaReizen niet aansprakelijk voor de vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en/of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en/of goederen toch worden aangetroffen, wordt de bezitter ervan onmiddellijk uitgesloten van ( verdere) reisdeelname. Bovendien heeft de betrokkene geen enkel recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Bij aanhouding door de douane, politie of andere autoriteiten, aanvaardt ShakariaReizen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Alle gevolgen en kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer. Voor alle gehuurde materialen via ShakariaReizen is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

De reiziger is verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodaties, slaapkamers, bussen, fietsen direct te melden aan derden wiens diensten de reisbemiddelaar gebruik maakt. We raden ten zeerste aan om een reis/ongevallenverzekering af te sluiten.  

Indien u via het boekingsformulier laat blijken aan de reis deel te nemen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Er wordt via e-mail contact met u opgenomen over de wijze van aanbetaling en om u op de hoogte te brengen van wat van belang is.

Onze organisatie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Conditions générales
Nous des Shakaria Voyages utilisons les conditions de voyage standard, conformément aux conditions énoncées dans la directive sur le secteur du voyage 2015/2302 / EU. Où des écarts possibles , vous pouvez lire sur cette page.
Le programme au jour le jour est décrit sur le site Web pour chaque voyage. En outre, il existe des informations sur toutes sortes de questions pratiques telles que les transports, le logement, le climat et les visas.
Cette information fait partie intégrante du contrat de voyage, nous supposons que l’ information de voyage a été lue avant la réservation. Conditions de paiement
Un acompte d'au moins 250 € par personne doit être crédité dans les 10 jours suivant la confirmation de réservation. Le reste du montant total doit être crédité au plus tard quatre semaines avant la date de départ.
Conditions d'annulation 

Si, pour des raisons médicales et familiales (voir les conditions d'annulation de votre assurance annulation),on ne peut pas participer au voyage:
Jusqu'à 56 jours avant le départ, le dépôt
De 56 à 42 jours avant le départ 30 % du total De 42 à 28 jours avant le départ 50% du total
De 28 à 14 jours avant le départ 80% du total
À partir de 14 jours avant le départ 100% du total. (de volgende zin zouden we eruit halen!)Le nombre total de billets de train, de ferry et de réservation est dû ShakariaReizen as we Commandez et payez quatre mois à l'avance.
L'annulation doit être écrite. Avec une bonne assurance annulation, vous vous protégez contre les frais d'annulation mentionnés ci-dessus.
Exécution du voyage
Nous des Shakaria Voyages essayons de réaliser tous les voyages conformément aux attentes que vous pouvez raisonnablement avoir de ces voyages. En raison des destinations que nous visitons, les voyages ont un caractère aventureux. Les choses changent au cours de la saison, les règles relatives aux visas se resserrent , tout a coup il y a un problème imprévu. Nous ne connaissons pas non plus toutes les chambres des hôtels utilisées pendant le voyage et nous ne savons parfois pas à l’avance quels minibus ou autres moyens de transport seront utilisés.
En principe, toute personne en bonne santé peut participer à nos voyages, mais Shakaria voyages ne conviennent pas aux personnes qui présentent risques réels pour la santé. En outre, une attitude positive et flexible est importante: nous voyageons dans des pays aux cultures très différentes. Les conditions de vie, les normes et les valeurs peuvent différer grandement de ce à quoi nous sommes habitués.
Si, au cours de votre voyage, il existe des faits ou des choses vraiment différentes de ce à quoi vous pouvez vous attendre en vous basant sur nos informations, laissez-le être clair et à l'avance, c'est-à-dire pendant le voyage, chez le personnel local: il s'agit de l'accord de voyage et de toutes les obligations qui en découlent . 

Garantie
Les systèmes juridiques néerlandais et belge s'appliquent. Le voyagiste envisage de devenir membre de GGTO et la société GFGOns souhaite utiliser ces deux fonds de garantie. La garantie signifie que le consommateur est assuré de récupérer son argent de voyage prépayé si l'autre partie est incapable de respecter la contrepartie convenue en raison d'une incapacité financière.
Dans la mesure où l'accord comprend également le transport et que la destination est déjà atteinte, le voyage de retour sera traité avec soin. Notre société choisit également le Stichting Calamiteitenfonds Reizen si elle est disposée à le faire. Un montant de 2,50 euros est facturé par facture. Dans la limite du système de garantie du Calamity Fund, les voyages publiés dans ce programme sont couverts par la garantie du Fonds.
Cette garantie signifie que vous, en tant que consommateur participant à un voyage organisé par nos soins:
- récupérez (une partie de) votre somme de voyage si nous ne pouvons pas effectuer le voyage ou si nous ne pouvons pas le réaliser complètement en raison d'une urgence,
- les frais supplémentaires nécessaires seront remboursés si nous devons adapter le voyage à la suite d’une urgence ou si nous devons vous rapatrier à la suite.
Taille des groupes
Nous voyageons avec de personne individuel, aver deux et a groupe familial. Si le voyage est finalement annulé, tous les montants versés moins les sièges réservés en train et en ferry seront remboursés.
Documents de voyage obligatoires
Le voyageur doit être en possession de tous les documents de voyage requis à temps. En cas de non-respect de cette obligation, le voyageur est entièrement responsable de tous les frais qui en découlent et / ou ne peut pas participer totalement ou partiellement au voyage. Un calendrier est donc indiqué sur les papiers de chaque voyage réservé. Il indique à quel moment vous devez demander quoi et quelles copies de documents vous devez nous envoyer en relation avec un bon déroulement du voyage.
Pour tous les voyages s'applique; passeport requis, sa validité est d'au moins 6 mois à compter de son retour aux Pays-Bas et en Belgique.
Notre société de voyages vous demande également de lui remettre un certificat médical dans lequel les risques éventuels liés au voyage en route sont signalés. Les informations sur les visas à demander seront fournies par l’organisateur de voyages, mais doivent toujours être vérifiées et demandées par le voyageur lui-même auprès des autorités compétentes. Une bonne assurance voyage et une assurance annulation sont obligatoires chez Shakaria Voyages.

Shakaria Voyages fera tout son possible pour éviter les cas de force majeure, mais n’acceptera aucune responsabilité pour les conséquences de troubles politiques, guerre et terrorisme, fermeture des frontières nationales, refus de visa, grèves, conditions météorologiques, retards des avions, es ferries, des trains et des bus.

Si vous montrez que vous participez au voyage via le formulaire de réservation, vous acceptez les présentes conditions générales.

Ces termes et conditions, nous vous contacterons par e-mail pour vous indiquer le mode de paiement et vous informer de ce qui est important, tel que la réunion planifiée pour chaque voyage. La loi sur la protection des données.
Vous pouvez télécharger ci-dessous la législation européenne.                                                                                                                                                                                                    

ey-gdpr-aug-2018.pdf